Antonio Liguori

Je' perse lu puorche!

Ie vec'a messe; attiente a la purciedde...,
se puote perde... quissi' je neta a Panne!
A solte mprieste... Tata poveriedde...
pe l'accatté!... Vi ca te raccumanne!
Mo sonne qua. Piglie lu rataviedde...
pulizze nda lu iouse, nguanne, nguanne!
Attacchele vicin'a lu canciedde,
e ne lu strenge, cu la zoche nanne!
Flumè, lu puorche è viste rra ddo bbasce?
Viene mamme…, ndo m'agg' zuffunnere!...
So ghiut'a pegliè l'uove nda la casce...
ne l'agge viste chiò!...
Cummé, se pere?
Chi te lu vuole rè!...
Mamme te scasce la chepe!…
Benfatte!... Accussì te mpere!..