Antonio Liguori

Che 'mbriacaune!

Schiaffète sempe dint'a na canteine,
e nfin'a che nn'arreive mezzanotte,
fe n'arte...., a nzacchè uguorpe fef'e bbeine…,
nte saziarrisse manche cu na votte!...
Se puot'ì nnante? Che bruttu resteine!
Stu mbrieche puorche m'eve puoste sotte...,
aviette na chese a Santu Marteine...;
se l'é bennoute..., è fatte bancarotte!...

Cu cinche figlie, scalez'e l'anoure,
ie veche sgalemanne per ru ppene...
quidde.... riebbet'assei' e nze ne coure!...

Nn'arriv'a fateghè na sottemene...,
fra secarette e bbeine...., so secoure...,
lu sciere veiche... no nu solte mmene!