Pia Di Bitonto

Suspeir

Noo... Mammano' Buonaseir
Cume stè?
Macchè iej. Che tien?
Pcchè nparl
e te streiche l'uocchie cu lu vandesein
e sti capidd tutte scumpgliet.
Mammanò macchè tien
Pcchè suspeir e te pigl la facce tra l' mmen
Ogg, st' mmnen nummaln
pcchè sò stort, chiein dnurch e cadd
Ma aier valevn assej, jern fein
cume la farein che meneiv ppfè luppen
e ianch cuma lu latt che quagliev
st' mmen n'hann assuchet vote lacrm e sudour.
Mammanò macch'ej... suspeir annotavot
e mò m'uard e rein "Nient, ngarcan, n'ej nient"
Ie nu te creir e to lu sè buon
macchè pozz fè contr sta' pein
che tou scavet fuoss e roughe
sopr' sta' bella facce.
I mò pozz soul aspttè
che llacrm m'appannan la vist
e arrcurdart mammanonna mej
cha to si' Facciabbell
e llacrem nun te stann buon.